Booking.com
Početna » Entertainment » Merima Njegomir u DUGOVIMA do guše
Entertainment Estrada

Merima Njegomir u DUGOVIMA do guše

ZA SOBOM JE OSTAVILA ČETVORO DECE: Ćerkine POSLEDNJE REČI upućene Merimi
Foto: Printscreen/TV Pink

Folk pevačica Merima Njegomir navodno se po­ža­li­la prijaeljici da joj dr­ža­va i da­lje uzi­ma ve­ći deo pri­ma­nja, te da njoj osta­je sa­mo 29.000 di­na­ra za pla­ća­nje ko­mu­nal­nih ra­ču­na, a zbog toga je primorana da sada mnogo više nastupa kako bi zaradila dovoljno novca.


Me­ri­ma Nje­go­mir još ni­je re­ši­la pro­blem s ne­pla­će­nim sta­na­ri­na­ma Di­plo­mat­skom sta­m­be­nom pre­du­ze­ću (Di­pos), zbog če­ga joj sa­da odu­zi­ma­ju dve tre­ći­ne pen­zi­je, piše Ku­rir!

Već je po­zna­to da pe­va­či­ca dr­ža­vi du­gu­je ogro­man no­vac za izna­j­mlji­va­nje sta­na u cen­tru Beo­gra­da, ko­ji še­st i po go­di­na ni­je pla­ća­la. Na sve na­či­ne je po­ku­ša­va­la da izbe­g­ne i da ospo­ri taj dug, ali bez uspe­ha.

Dugo suđenje

Su­đe­nje je du­go tra­ja­lo, pa je na kra­ju pre­ma pre­su­di Pr­vog osnov­nog su­da, do­ne­toj u ma­ju 2016. go­di­ne, du­žna da pla­ti ki­ri­je za ne­kre­t­ni­nu u ko­joj je ži­ve­la 16 go­di­na. Dug se na­go­mi­lao i izno­si 35.000 do­la­ra. Ta­da je do­ne­ta odlu­ka da se dr­ža­va na­mi­ri ta­ko što će od Me­ri­me me­se­č­no odu­zi­ma­ti dve tre­ći­ne pla­te, s ob­zi­rom na to da je ona ta­da ra­di­la kao ured­nik. Pri­ma­nja su joj bi­la 60.000 di­na­ra, što zna­či da je 40.000 odla­zi­lo za ot­pla­tu du­ga. Pe­va­či­ca ni­je že­le­la da se sa­gla­si sa ova­kvom pre­su­dom, pa je kra­jem 2017. na­pu­sti­la po­sao, a sve s ci­ljem da pro­du­ži rok za vra­ća­nje no­v­ca. Me­đu­tim, dr­ža­va je on­da na­šla dru­go re­še­nje.

– Sko­ro sam sre­la Me­ri­mu i re­kla mi je da i da­lje mo­ra da ot­pla­ću­je taj dug. Ona ima 37.000, kao i 50.000 di­na­ra tzv. na­cio­nal­ne pen­zi­je. Od to­ga joj uz­mu me­se­č­no 58.000, pa njoj osta­ne sa­mo 29.000. Na­rav­no, tim pa­ra­ma je­dva da pla­ti ra­ču­ne za ko­mu­na­li­je. Mo­ra da ra­di, da na­stu­pa gde god je po­zo­vu. Vi­de­la sam da joj je baš te­ško, ali ona je uvek bi­la upor­na – re­kla je pe­va­či­ci­na pri­ja­te­lji­ca za pomenuti list.

About the author

Jelena Filipovic

Novinar sa bogatim radnim iskustvom. Piše za više rubrika portala PRessSerbia

Add Comment

Click here to post a comment

PRessSerbia VIDEO NEDELJE: Vrnjačka Banja- Mesto ljubavi (Official video)

Prijatelji sajta

BG ONLINE

Kalendar

Decembar 2023
P U S Č P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Odaberite vašu sledeću destinacijuBooking.com

PRess Serbia